8o DANCE DAYS CHANIA

 

                                                                                                Χανιά, 06.11.2017

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε και φέτος την έναρξη υποβολής αιτήσεων, για την συμμετοχή σας στο 8ο DANCE DAYS CHANIA.

Για τον λόγο αυτό παραθέτουμε παρακάτω τους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του φεστιβάλ.

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  1. Αιτήσεις υποβάλλονται από: 06 Νοεμβρίου2017 έως και 21 Ιανουαρίου 2018  στην ιστοσελίδα μας http://dancedays.gr
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τις εξής κατηγορίες:

- Συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράσταση

- Συμμετοχή στο φεστιβάλ με σεμινάριο

- Συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράλληλες δράσεις (video dance, site specific                                        performance, διάλεξη)

 

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β1.1. έχει τη δυνατότητα, κυρίως, να φιλοξενήσει έργα έως και πέντε (5) ατόμων

Β1.2. Η διάρκεια των έργων μπορεί να είναι έως και εξήντα (60΄) λεπτά.

Β1.3. Οι επιλεγέντες  καλλιτέχνες δεσμεύονται να παρουσιάσουν στο φεστιβάλ το έργο τους  όπως αυτό παρουσιάστηκε με την υποβολή της αίτησης.

Β1.4.  Η αποδοχή της αίτησης για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ δεσμεύει τους  συμμετέχοντες ως προς τους όρους του παρόντος.

 

 

 

Β2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β2.1. Για την συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράσταση απαιτείται:

α. video του προτεινόμενου έργου (όλη η διάρκεια)

β. φωτογραφικό υλικό

γ. σύντομη περιγραφή του έργου

δ. τεχνικές προδιαγραφές

ε. συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

 

Β2.2. Για την συμμετοχή στο φεστιβάλ με σεμινάριο απαιτείται:

α.  video από σεμινάριο ή μάθημα του διδάσκοντος

β.  αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου

γ.  πρόταση διάρκειας (μέρες/ώρες)

δ. συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

 

Β2.3. Για συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράλληλες δράσεις απαιτείται:

α. αναλυτική περιγραφή της πρότασης

β. αριθμός συμμετεχόντων

γ. διάρκεια

δ. οπτικοακουστικό υλικό

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία θεωρούνται ελλιπείς και άρα άκυρες.
  2. Οι επιλεγέντες θα ενημερώνονται μέσω e-mail εντός τριάντα (30) ημερών, που αρχίζουν από την επόμενη της ημέρας λήξεως των αιτήσεων.

 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Γ1. Οι πιθανές ημερομηνίες πραγματοποίησης του 8ου DANCE DAYS CHANIA τοποθετούνται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2018 (16.07-28.07).

Γ2. Οι παραστάσεις, οι παράλληλες δράσεις (video projects, performances, διαλέξεις κ.λ.π.) λαμβάνουν χώρα σε κλειστά και υπαίθρια θέατρα της πόλης καθώς και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

Γ3. Οι χώροι διεξαγωγής του συνόλου των δράσεων καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες (διαστάσεις σκηνής, τεχνικές υποδομές κ.λ.π.) γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ με την ανακοίνωση σε αυτούς της συμμετοχής τους.

 

Δ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ/ΧΟΡΕΥΤΕΣ:

Δ1. Εισιτήρια είναι ελεύθερα για ομάδες και χορευτές μόνο τις ημέρες συμμετοχής τους στο φεστιβάλ.

Δ1.2. Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να παρακολουθήσουν παραστάσεις, πέραν του διαστήματος αυτού (Δ1), τους παρέχεται εισιτήριο με το εκάστοτε μειωμένο κόστος.

 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ε1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη του στόχου.

Ε2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Φεστιβάλ, με δική τους πρωτοβουλία, αλλαγές που αφορούν στα προσωπικά τους στοιχεία (αρ. διαβατηρίου, αρ. ταυτότητας, αρ. τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π.),  στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών τους, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την αλλαγή.

Ε3.  Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω ενημέρωσης, το Φεστιβάλ καμία ευθύνη δεν φέρει για όποια προβλήματα προκύψουν από την παράλειψη.

Ε4. Σε περίπτωση που ο/οι, όπως αυτοί περιγράφονται στην περίπτωση  Α.2, συμμετέχων/ντες,  ακυρώσει/σουν την συμμετοχή τους μετά την ανακοίνωση αυτής από το Φεστιβάλ  υποχρεούται να καταβάλλει/ουν σε αυτό τυχόν έξοδα που έγιναν από το Φεστιβάλ μέχρι εκείνο το σημείο.

Ε5. Σε περίπτωση ασθένειας του συμμετέχοντος υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Φεστιβάλ αποστέλλοντας μέσω e-mail ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο Νοσοκομείο σχετικά με την ασθένεια και την διάρκεια της.

Ε6. Καμία ευθύνη δεν θα βαρύνει τα μέρη σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της. Το μέρος που πλήγεται υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο εντός εύλογης προθεσμίας.

Ε7. Διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και του Φεστιβάλ θα λύνονται με διαπραγμάτευση.

 

ΣΤ. ΠΡΟΒΕΣ:

ΣΤ1. Στις ομάδες δίνεται το δικαίωμα γενικής πρόβας. Για την γενική πρόβα διατίθεται ο χώρος παρουσίασης του έργου συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποδομής αυτού.

ΣΤ2. Οι ώρες διάθεσης γενικής πρόβας και τεχνικής διαμόρφωσης του χώρου έχουν ως εξής:

β. έργο έως και είκοσι (20΄) λεπτών:                   δύο (2) ώρες

γ. έργο μεγαλύτερης διάρκειας:               ειδική συνεννόηση με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης

ΣΤ3.  Για εκτός της γενικής πρόβας, πρόβες διατίθεται studio κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα υποστήριξης του Φεστιβάλ.

 

Ζ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Ζ1. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην αναπαραγωγή υλικού της δράσης τους για την τηλεόραση, το ράδιο και το διαδίκτυο και συμφωνούν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ενημερωτικούς λόγους.

Ζ2.  Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν από επαγγελματία – συνεργάτη της διοργάνωσης, υλικό  (φωτογραφίες, video).

Ζ3. Η αναπαραγωγή από τον διοργανωτή για δική του αρχειοθέτηση και μόνο είναι ελεύθερη.

 

Η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

H1.  Το Φεστιβάλ θέτει στη διάθεση των συμμετεχόντων ομάδων ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη καθώς και υπεύθυνο φωτισμού και ήχου.

Η2. Το Φεστιβάλ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες σε εύλογο χρονικό διάστημα το τεχνικό πλάνο των χώρων παρουσίασης των έργων τους.

H3. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώσουν το Φεστιβάλ με e-mail το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή στο Φεστιβάλ του τεχνικού πλάνου για τυχόν αλλαγές αυτού.

Η5. Όσες ομάδες επιθυμούν να φέρουν δικό τους τεχνικό προσωπικό επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με τα έξοδα αυτού.

 

Θ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Θ1. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν την προώθηση τόσο του Φεστιβάλ όσο και των  συμμετεχόντων σε αυτό με:

α. Αφίσες

β. Προγράμματα

γ. Flyers

δ. Λοιπό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό

ε. Προβολή μέσω ΜΜΕ (συνεντεύξεις, διαφημιστικά σποτ )

στ. Προβολή μέσω ηλεκτρονικού τύπου

Θ2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαφημιστούν στο φεστιβάλ ως εξής:

α. Παραχωρώντας το εκάστοτε διαφημιστικό υλικό που αφορά στη συμμετοχή τους (φωτογραφίες, video) στους διοργανωτές οι οποίοι το χρησιμοποιούν:

α1. τόσο για την προβολή του Φεστιβάλ

α2. όσο και για την πιο εξειδικευμένη προβολή τους.

 

Ι. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την διαμονή των συμμετεχόντων και τους ενημερώνει για τις ημέρες και τόπο διαμονής, διεύθυνση ξενοδοχείου, ηλεκτρονική διεύθυνση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ φιλοξενούνται ως εξής:

Ι1. Δωμάτια ξενοδοχείων

Ι2. Σπίτια εθελοντών/συνεργατών του Φεστιβάλ

ΕΞΟΔΑ πέραν του δωματίου (τηλέφωνο, μίνι μπάρ κ.λ.π.) ή του σπιτιού βαρύνουν τον/τους συμμετέχοντα/ες.

Ι3. Διάρκεια της φιλοξενίας:

  • Ημέρα άφιξης

-   Ημέρες ενεργής συμμετοχής στο φεστιβάλ με παράσταση ή σεμινάριο

Ι4. Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε δράσης τους οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναχωρήσουν από τα δωμάτια ή σπίτια  στα οποία φιλοξενούνται.

Ι5. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν επιπλέον, εκτός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει:

-  να ενημερώσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την άφιξη τους, τους             διοργανωτές του Φεστιβάλ.

-  να έχουν φροντίσει για την περαιτέρω διαμονή τους εκτός διοργάνωσης

-   να καλύψουν τα έξοδα εισιτηρίων επιστροφής που είχαν εκδοθεί από το                 και σε ποσοστό 50%. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής           εισιτηρίου για οποιοδήποτε λόγο.

Ι6. Για τη διατροφή των συμμετεχόντων τις ημέρες ενεργούς δράσης τους στο Φεστιβάλ με παράσταση ή σεμινάριο ή παράλληλη δράση, παρέχονται εκπτωτικά κουπόνια (20% - 40%) σε επιλεγμένα από το Φεστιβάλ εστιατόρια της πόλης.

 

Κ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν για την μετακίνηση των καλλιτεχνών (Άφιξη - Αναχώρηση) να καλύψουν:

Κ1. Αεροπορικά εισιτήρια χαμηλού κόστους έως και Ευρώ (250,00 Aller - Retour) ανα άτομο.
Η Διοργάνωση καλύπτει μόνο τα έξοδα των χορευτών, performer και χορογράφου της συμμετέχουσας ομάδας.

Κ2. Αεροπορικά εισιτήρια εταιρειών χωρίς πρόβλεψη εισιτηρίων χαμηλού κόστους θα επιβαρύνουν το Φεστιβάλ για το ποσό των Ευρώ (250,00) και κατά το υπόλοιπο τον/τους συμμετέχοντα/ντες.

Κ3.  Επιτρέπεται μία μόνο χειραποσκευή. Το κόστος περισσοτέρων αποσκευών καθώς και σκηνικών βαρύνει αποκλειστικά τον/τους συμμετέχοντα/ες.

Κ4. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν ανακοινώσει το αργότερο μέχρι το πρώτο 15ήμερο του μήνα Απριλίου 2018 τον τόπο αναχώρησης και επιστροφής τους, ώστε να εκδοθούν τα εισιτήρια τους.

Κ5. Το Φεστιβάλ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση απώλειας αποσκευών, σκηνικών και γενικά προσωπικών ή μη αντικειμένων των συμμετεχόντων, που μπορεί να παραμείνουν στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η παράσταση και συγκεκριμένα μετά το τέλος αυτής.

Κ6. Αλλαγές εκδοθέντων εισιτηρίων από τον/τους συμμετέχοντα/ες βαρύνουν αυτόν/ους καθώς και η οφειλόμενη προς το ταξιδιωτικό γραφείο αποζημίωση, η οποία και θα αφαιρείται από την αμοιβή του/των.

Κ7. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ φροντίζουν για την μεταφορά των συμμετεχόντων μόνο:

- κατά την άφιξη τους από το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων και προς το χώρο διαμονής τους.

- κατά την αποχώρηση τους από το χώρο διαμονής τους και προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων.

Δεν ισχύουν οι ως άνω αναφερόμενες παροχές διαμονής και μεταφοράς  στην περίπτωση συμμετοχής με την προβολή  video στο πλαίσιο υλοποίησης του Φεστιβάλ.

Στην περίπτωση αυτή το Φεστιβάλ δεσμεύεται να φροντίσει μόνο για την ισότιμη προβολή και διαφήμιση του διαθέσιμου υλικού.

Στην περίπτωση συμμετοχής με διάλεξη ή/και site specific performance, θα υπάρχει ειδική συνεννόηση με τη διοργάνωση για τη συμφωνία τυχόν παρεχόμενων παροχών διαμονής και μεταφοράς.

 

Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Λ1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΜΑΔΩΝ/ΧΟΡΕΥΤΩΝ:

  • Όσοι συμμετέχουν με παράσταση λαμβάνουν τα έσοδα της παράστασης τους.
  • Όσοι συμμετέχουν με σεμινάριο κατόπιν συμφωνίας των μερών.
  • Σε περίπτωση που την ίδια βραδιά παρουσιάζονται δύο ή περισσότερα έργα

τα έσοδα των εισιτηρίων της βραδιάς μοιράζονται μεταξύ τους.

  • Για τις παράλληλες δράσεις δεν εκδίδονται εισιτήρια και δεν προβλέπεται αμοιβή.
  • Οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ και η διοργάνωση επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα εμβάσματος της τοπικής τράπεζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τα ανωτέρω έσοδα παρακρατείται ο Φ.Π.Α. 24%.

Λ2. Η αμοιβή καταβάλλεται ηλεκτρονικά. Συνοδεύεται παράλληλα από την έκδοση από τον/τους συμμετέχοντα/ες σχετικού παραστατικού το οποίο και εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την καταβολή της αμοιβής.

Αυτό ισχύει τόσο για τις ελληνικές όσο και τις αλλοδαπές συμμετοχές.

 

Μ. Συμμετέχοντες οι οποίοι επιχορηγούνται από φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν το Φεστιβάλ δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του αν θα κοινοποιηθούν οι σχετικοί φορείς.

 

Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το Φεστιβάλ θα βρείτε στο:

http://dancedays.gr

http://www.facebook.com/DanceDaysChania

http://vimeo.com/user45591430

 

Φορέας διοργάνωσης: Σύλλογος Εκφραστικού Χορού «Συν-Κίνηση»

 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε με ενδιαφέρον της αιτήσεις σας.

 

H Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Σοφία Φαλιέρου

&

Ομάδα Διοργάνωσης Dance Days Chania

 

Ομάδα Διοργάνωσης Dance Days Chania

 

Όροι-κ-συνθήκες-Dance-Days-7-Chania