9o DANCE DAYS CHANIA

 

Χανιά, 05.10.2018

 

Η 9η διοργάνωση  εγκαινιάζει  την ενότητα «ΝΕΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», η οποία θα φιλοξενήσει νέους καλλιτέχνες για τη δημιουργία site specific έργων.

Παρακάτω παρατίθενται το πλαίσιο και οι όροι υλοποίησης.   

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από: 05.10.2018 έως και 20.01.2019 στην ιστοσελίδα μας http://dancedays.gr.

Το κάλεσμα αυτό αφορά τη συμμετοχή στο φεστιβάλ με site specific performance, δηλαδή τη δημιουργία ενός έργου-project το όποιο θα συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένα σημεία της πόλης των Χανίων.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις  απευθύνονται σε νέους δημιουργούς (έως 2 προσωπικές παραγωγές), επιδιώκοντας αφενός  τη δημιουργία με αφορμή τον αστικό ιστό, αφετέρου  την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έρευνας στο πλαίσιο της δημιουργικής διαδικασίας, από νέους καλλιτέχνες με μικρή εμπειρία στην παραγωγή.

Για την υποβολή της αίτησης  απαιτείται η συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας και η αποστολή του απαραίτητου υλικού μέσω wetransfer ή αλλιώς με ένα συνολικό email και το video με δυνατότητα λήψης (download) στο dancedayschania@gmail.com .

- Η περίληψη της χορογραφικής-δημιουργικής πρότασης

- Βίντεο από προηγούμενη δημιουργία (εφόσον υπάρχει) ή αυτοσχεδιασμό

- Προτάσεις ως προς τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης

- Ο αριθμός των συμμετεχόντων

- Βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία θεωρούνται ελλιπείς και άρα άκυρες.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη υποβολή πρότασης είναι η συμπλήρωση της αναρτημένης στο http://dancedays.gr/ φόρμας συμμετοχής.

- Οι επιλεγέντες θα ενημερώνονται μέσω e-mail εντός του Ιανουαρίου.

 

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β1.1. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων, οι επιλεγέντες της 1ης φάσης θα ειδοποιηθείτε από τη διοργάνωση, προκειμένου να ταξιδέψετε στα Χανιά, εντός του μηνός Φεβρουαρίου και για 3 ημέρες να περιηγηθείτε στην πόλη ώστε να οριοθετηθεί το πλαίσιο υλοποίησης, ο χώρος, ο αριθμός των συμμετεχόντων, η υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία.

Β1.2 Με την ολοκλήρωση της 1ης επίσκεψης, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εντός ενός (1) μήνα, την οριστική πρόταση στην τελική της μορφή.

Β1.3 Η ανακοίνωση των τελικώς επιλεγέντων (2η φάση και τελική) θα γίνει από τη διοργάνωση με την αποστολή email.

Β1.4 Η διοργάνωση αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και τη διαμονής, για όσες φορές συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές να μεταβείτε στα Χανιά στο πλαίσιο σχεδιασμού της δράσης, προβών και κατά την υλοποίηση αυτής.

Β1.5 Η αποδοχή της αίτησης για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ δεσμεύει τους συμμετέχοντες ως προς τους όρους του παρόντος.

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Η Διοργάνωση δεσμεύεται για τη διασφάλιση επιχορήγησης για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δ1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη του στόχου.

Δ2. Οι επιλεγείσες δράσεις θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Dance Days Chania.

Δ3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης έχει ως συμπαραγωγό φορέα το Dance Days Chania. Ο συμπαραγωγός οφείλει να αναφέρεται σε κάθε μετέπειτα παρουσίαση της δράσης. Αντίστοιχα η διοργάνωση σε κάθε προβολή της δράσης οφείλει να αναφέρει τον δημιουργό.

Δ4. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Φεστιβάλ, με δική τους πρωτοβουλία, αλλαγές που αφορούν στα προσωπικά τους στοιχεία (αρ. διαβατηρίου, αρ. ταυτότητας, αρ. τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π.),  στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών τους, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την αλλαγή.

Δ5.  Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω ενημέρωσης, το Φεστιβάλ καμία ευθύνη δεν φέρει για όποια προβλήματα προκύψουν από την παράλειψη.

Δ6. Σε περίπτωση που ο/οι, συμμετέχων/ντες,  ακυρώσει/σουν την συμμετοχή τους μετά την ανακοίνωση αυτής από το Φεστιβάλ  υποχρεούται να καταβάλλει/ουν σε αυτό τυχόν έξοδα που έγιναν από το Φεστιβάλ μέχρι εκείνο το σημείο.

Δ7. Σε περίπτωση ασθένειας του συμμετέχοντος υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Φεστιβάλ αποστέλλοντας μέσω e-mail ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο Νοσοκομείο σχετικά με την ασθένεια και την διάρκεια της.

Δ8. Καμία ευθύνη δεν θα βαρύνει τα μέρη σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της. Το μέρος που πλήγεται υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο εντός εύλογης προθεσμίας.

Δ9. Διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και του Φεστιβάλ θα λύνονται με διαπραγμάτευση.

 

Ε. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Ε1. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην αναπαραγωγή υλικού της δράσης τους για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο και το διαδίκτυο και συμφωνούν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ενημερωτικούς και προωθητικούς λόγους.

Ε2. Η αναπαραγωγή από τον διοργανωτή συμπαραγωγό είναι ελεύθερη.

 

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤ1.  Το Φεστιβάλ θέτει στη διάθεση των συμμετεχόντων ομάδων  και μεμονωμένων δημιουργών, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

ΣΤ2. Οι επιλεγέντες συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν με το Φεστιβάλ σε ότι αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις και το οριστικό τεχνικό πλάνο για την υλοποίηση της δράσης.

ΣΤ3. Όσες ομάδες επιθυμούν να φέρουν δικό τους τεχνικό προσωπικό επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με τα έξοδα αυτού.

 

Ζ. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την διαμονή των συμμετεχόντων και τους ενημερώνει για τις ημέρες και τόπο διαμονής σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΕΞΟΔΑ πέραν του δωματίου (τηλέφωνο, μίνι μπαρ κ.λπ.) ή του σπιτιού βαρύνουν τον/τους συμμετέχοντα/ες.

 

Ζ1. Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε δράσης τους οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναχωρήσουν από τα σπίτια στα οποία φιλοξενούνται.

Ζ2. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν επιπλέον, εκτός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει:

-  να ενημερώσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την  άφιξη τους, τους  διοργανωτές του Φεστιβάλ.

-  να έχουν φροντίσει για την περαιτέρω διαμονή τους εκτός διοργάνωσης

-  να καλύψουν τα έξοδα εισιτηρίων επιστροφής που είχαν εκδοθεί από τη  Διοργάνωση και σε ποσοστό 50%. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής  εισιτηρίου για  οποιοδήποτε λόγο.

Ζ3. Μέρος των εξόδων διατροφής καλύπτονται  από τη διοργάνωση  κατόπιν συμφωνίας.

 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν για την μετακίνηση των καλλιτεχνών (Άφιξη - Αναχώρηση) να καλύψουν:

Η1. Αεροπορικά εισιτήρια χαμηλού κόστους (Aller - Retour) ή ακτοπλοϊκά  για τη μετάβαση Αθήνα- Χανιά - Αθήνα. Η Διοργάνωση καλύπτει μόνο τα έξοδα των χορευτών, performer και χορογράφου της συμμετέχουσας ομάδας.

Η2.  Για τα αεροπορικά εισιτήρια επιτρέπεται μία μόνο χειραποσκευή. Το κόστος περισσοτέρων αποσκευών καθώς και σκηνικών βαρύνει αποκλειστικά τον/τους συμμετέχοντα/ες.

Η3. Το Φεστιβάλ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση απώλειας αποσκευών, σκηνικών και γενικά προσωπικών ή μη αντικειμένων των συμμετεχόντων, που μπορεί να παραμείνουν στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η παράσταση και συγκεκριμένα μετά το τέλος αυτής.

Η4. Αλλαγές εκδοθέντων εισιτηρίων από τον/τους συμμετέχοντα/ες βαρύνουν αυτόν/ους καθώς και η οφειλόμενη προς το ταξιδιωτικό γραφείο αποζημίωση, η οποία και θα αφαιρείται από την αμοιβή του/των.

Η5. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ κατά τη διάρκεια αυτού (2ο δεκαπενθήμερο Ιουλίου) φροντίζουν για την μεταφορά των συμμετεχόντων μόνο:

- κατά την άφιξη τους από το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων και προς το χώρο διαμονής τους.

- κατά την αποχώρηση τους από το χώρο διαμονής τους και προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων.

 

Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το Φεστιβάλ θα βρείτε στο:

http://dancedays.gr/

http://www.facebook.com/DanceDaysChania

https://www.instagram.com/dancedayschania/

http://vimeo.com/user45591430

 

Φορέας διοργάνωσης Dance Days Chania: Σύλλογος Εκφραστικού Χορού «Συν-Κίνηση»

 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε με ενδιαφέρον της αιτήσεις σας.

 

H Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Σοφία Φαλιέρου

&

Ομάδα Διοργάνωσης Dance Days Chania